RESTAURÁTORSKÉ PRŮZKUMY

Při realizaci rozsáhlejších objektů provádíme vedení a koordinaci odborníků specializovaných profesí tak, aby vznikl ucelený průzkum či projekt se všemi náležitostmi. Prosazujeme vzájemnou spolupráci stavitele, restaurátora, statika, historika, archeologa a dalších odborných řemeslných profesí, tak aby výstupem nebyly samostatné neprovázané (poznatky a názory), ale aby vznikla jedna souhrnná dokumentace zahrnující poznatky o památce včetně vzájemné provázanosti mezi jednotlivými profesemi. Za cíl si klademe předložit jednotný realizovatelný názor obsažený v jedné souhrnné dokumentaci na obnovu, restaurování „rehabilitaci“ památky v ucelené formě a maximální možné míře.

Klademe si tak za cíl předejít různým komplikacím a časovým prodlevám při vlastní realizaci obnovy. Důkladná a koncepční příprava, (názor na věc) úzce souvisí s výší ceny a kvalitou očekávaných a odvedených prací.

V návaznosti na požadavky zástupců památkových úřadů zpracováváme dílčí podklady, záměry restaurátorských zásahů (koncepce restaurování) za účelem vypracování odborných vyjádření sloužících pro vydání závazného stanoviska.

Restaurátorské průzkumy mají své opodstatněné využití také v průběhu realizace některých zakázek, při nichž dochází k upřesňování a doplňování jednotlivých pracovní a technologických postupů, např. stanovování nejstarších dochovaných vrstev barevnosti apod.

Součástí restaurátorským průzkumů provádíme také odběry různých druhů vzorků a měření. Odběry vzorků na stanovování koncentrace vodorozpustných solí v materiálu, měření vlhkosti a nasákavosti různých typů materiálů a jejich povrchů. Dále odběry vzorků pro účely vyhodnocení dochovaných fragmentů barevných vrstev – optickou mikroskopii. S odbornými spolupracovníky, technology z oboru restaurování památek zajišťujeme další měření a vyhodnocování informací vedoucích k navržení optimálního řešení nebo doporučení dalších postupů.

pruzkum01a_1  pruzkum02a_1  pruzkum03a_1  pruzkum04a_1